Aanpassing van de regels voor rijgeschiktheid na een psychose

april 20, 2017 10:24 am Gepubliceerd door

Een werkgroep ingesteld door de NVvP werkt aan een aanpassing van de regels voor rijgeschiktheid na een psychose. De huidige regeling wordt als te streng ervaren en kan mensen onnodig belemmeren in hun participatie (werk, opleiding en sociale contacten).
Voor alle psychische en somatische problemen bestaat er een regeling van het ministerie Infrastructuur en Milieu (I&M) die bepaalt of en wanneer een cliënt met deze aandoening weer mag autorijden. Voor psychose was het tot voor kort zo dat men gedurende twee jaar na een psychose niet achter het stuur mocht kruipen. Een enorm beperkende regeling die er vaak voor zorgde dat men na herstel niet terug kon keren op het werk of familie- en vriendenkring niet zelfstandig kon bezoeken.

Goed Nieuws: sinds juli is deze regeling aangepast. Na een recidiefvrije periode van een half jaar mogen mensen weer rijden. Een flinke vooruitgang waar cliënten, hun familie en eventuele werkgevers erg blij mee zijn!
Dat deze regeling - ondanks de vooruitgang - nog steeds onnodig beperkend is voor mensen die sneller herstellen, of slechts lichte psychotische klachten overhouden die geen enkele invloed hebben op rijgeschiktheid, blijft veel betrokkenen een doorn in het oog. Het is onnodig stigmatiserend, zeker gezien de regelingen die gelden bij andere stoornissen, maar ook gezien de eisen die aan ande-re weggebruikers worden gesteld. Zo is de regeling voor mensen met een bipo-laire stoornis met psychotische kenmerken veel minder streng.

 

Nieuwe Richtlijn

Reden voor het Netwerk Vroege Psychose om in opdracht van het NVvP een nieuwe richtlijn te ontwikkelen voor psychose, in nauw over-leg met het CBR en ministerie van I&M. Deze richtlijn zal naar verwach-ting meer recht doen aan de enorme individuele verschillen die er zijn in het beloop van psychotische stoornissen en de variatie in rijvaardig-heden. Bovendien zal de regeling meer handvatten geven aan keu-ringsartsen bij de beoordeling van rijgeschiktheid en behandelaars in het bespreken met hun cliënten hiervan.

De werkgroep bestaat uit psychiaters, hoogleraren op gebied van psy-chose en psychofarmacologie, vertegenwoordigers van patiënten- en familieverenigingen en onderzoekers van het Trimbos-instituut. Men verwacht het concept uit te brengen in het najaar van 2017.Na een landelijke commentaarronde zal de regeling begin 2018 ter goedkeu-ring worden voorgelegd aan de Gezondheidsraad. Omdat het CBR en ministerie van I&M vanaf het begin betrokken zijn bij de herziening van het advies, heeftde werkgroep de hoop dat implementatie snel kan plaatvinden.


Informatie

•Regeling eisen rijgeschiktheid 2000. Zie hoofdstuk 8 Psychiatrische stoornissen
•Staatscourant, juli 2017
•Doppegieter, Rose Marie S. (2004). Keuren of informeren. Medisch contact, 16. (als pdf op te vragen bij onderstaan-de contactpersonen).

 

Contactpersonen

•Widel van Son, voorzitter Werkgroep Herziening Adviesnota Rijgeschiktheid bij Psychose (RijP) (klinisch psycholoog VIP-team Apeldoorn, GGNet),

  Jouw naam (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Onderwerp (verplicht)

  Jouw bericht (verplicht)


  •Dorothe van Slooten, projectleider Herziening Adviesnota Rijgeschiktheid bij Psychose (RijP) (senior stafmedewer-ker KC Phrenos),

   Jouw naam (verplicht)

   Jouw e-mail (verplicht)

   Onderwerp (verplicht)

   Jouw bericht (verplicht)

   Gecategoriseerd in :

   Dit bericht is geschreven door Anoiksis

   Commententaren zijn gesloten.