PRIVACYBELEID VAN ANOIKSIS

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Anoiksis verwerkt van haar leden, donateurs en mensen die een bestelling plaatsen of zich via het antwoordformulier opgeven voor een activiteit die door Anoiksis georganiseerd wordt.

Indien je lid wordt van Anoiksis, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan
Anoiksis verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om jouw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor jouw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Vereniging Anoiksis
Postadres:
UMC Utrecht
t.a.v. Anoiksis
Huispostnummer A.01.126
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Kvk 40347221

2. Welke gegevens verwerkt Anoiksis en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap/donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voorletters, voornaam, tussenvoegsel- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) geboortedatum (optioneel)
f) IBANrekeningnummer, BIC code
Anoiksis vraagt uit efficiency oogpunt om geautomatiseerd te betalen, maar je kunt ervoor kiezen om een factuur te ontvangen

g) eventueel een ander factuuradres (bijvoorbeeld bij bewindvoering, of als anderen voor jou betalen) (optioneel)

NB persoonsgegevens inzake gezondheid, zoals aandoening/medicijngebruik slaan wij nooit op!

2.2 Anoiksis verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) Jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de door jou geplaatste bestelling, de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, en het versturen van de bestelling.
c) je naam en bankrekeningnummer, en eventueel een ander factuuradres wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
d) jouw naam en adres worden gebruikt om het kwartaalblad, uitnodigingen per post en relevante correspondentie te kunnen versturen
e) jouw email-adres vragen wij om de uitnodigingen per email te kunnen versturen. Uit efficiëntie-overwegingen en met het oog op duurzaamheid versturen wij uitnodigingen bij voorkeur per email
f) Jouw geboortedatum vragen wij om mensen met hun verjaardag een kaart te kunnen sturen, én om uitnodigingen gericht naar leeftijdscategorieën te kunnen versturen, zoals uitnodigingen voor onze jongerendag
g) Sommige leden staan onder bewind of onder curatele. Soms betalen anderen het lidmaatschapsgeld voor een lid, zoals iemand in de familie of een naastbetrokkene. In dat geval registreren wij deze adresgegevens voor het versturen van facturen
h) Wanneer je je aanmeldt voor een Anoiksisactiviteit via het bijbehorende aanmeldformulier, vragen wij je naam, je emailadres en als onderwerp de activiteit waarvoor je je wilt opgeven. Aanmeldformulieren worden gebruikt om degene die het desbetreffende lotgenotencontact organiseert, op de hoogte te stellen van je aanmelding en kunnen worden gebruikt om te verifiëren of je lid bent van Anoiksis. Het betreft derhalve persoonsgegevens (naam en emailadres) die al bij de vereniging bekend zijn.

E-mailmarketing (opt-in):
Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt Anoiksis jouw naam en e-mailadres om je te informeren over activiteiten en diensten van andere organisaties die mogelijk interessant voor je zouden kunnen zijn.
Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via het contact formulier

E-mailmarketing (opt-in):
Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt Anoiksis je naam en e-mailadres om je te informeren over onderzoeken waar je mogelijk aan deel zou willen kunnen nemen.
Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via het contact formulier

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de EU of enige internationale organisatie.

2.3 Anoiksis kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen
3.1 Lidmaatschap en Donateurschap
Anoiksis verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de duur van jouw lidmaatschap/donateurschap digitaal tot na opzegging, en op hardcopy tot maximaal drie jaar na afloop van dit lidmaatschap/donateurschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Anoiksis de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3.2 Bestellingen en verzoeken, en aanmeldingen voor activiteiten
Anoiksis verwerkt en bewaart je persoonsgegeven tot na de kascontrole over het financieel boekjaar waarin de bestelling is afgewikkeld. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Anoiksis de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Anoiksis passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden jouw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Anoiksis gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven.
Via het contact formulier kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie (contact formulier) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Anoiksis zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Anoiksis je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie middels het contact formulier. Anoiksis zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Anoiksis je hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Anoiksis jouw persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur van Anoiksis (formulier Persoonsgegevens). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (contact formulier).

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.