Invloed en zeggenschap van leden, donateurs, stakeholders en andere partijen zoals sponsors

Anoiksis is een vereniging. Dat betekent dat de leden het hoogste orgaan van de organisatie vormen. De zeggenschap van de leden is beschreven in de statuten van de vereniging Anoiksis. In de praktijk krijgt het bestuur mandaat om beleid te ontwikkelen en de uitvoering te faciliteren.

Anoiksis heeft een keer per jaar een ledenvergadering. Deze wordt gecombineerd met een landelijke ledenmiddag waar ook informatieve presentaties worden gegeven en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Hoewel volgens de statuten de ledenvergadering in de eerste helft van het kalenderjaar moet plaatsvinden is de traditie de ledenvergadering de eerste zaterdag van oktober te houden. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn wel voor 1 juli beschikbaar.

Op de ledenvergadering legt het bestuur inhoudelijk in financieel verantwoording af over het voorafgaande jaar. Projecten van het lopende jaar worden gepresenteerd en de leden worden betrokken bij het opzetten van projecten en ontwikkelen van beleidslijnen voor het komende jaar. Om dit verder uit te werken kunnen werkgroepen, denktanks of ad hoc ledenraden worden gevormd.
Van de leden zijn er een aantal (ca. 50) ook als vrijwilliger actief. Deze vrijwilligers ontvangen de goedgekeurde notulen van iedere bestuursvergadering en kunnen lopende het jaar betrokken worden bij projecten en meningsvorming.

Het Bestuur is aansprakelijk voor het optreden van actieve leden. Omdat Anoiksis er voor en door de leden is, hebben actieve leden veel ruimte voor de concrete invulling van de Anoiksislijn. Daardoor kunnen uitingen en activiteiten afwijken van de algemene bestuurslijn. Persoonlijke invulling en regionale verschillen zijn gebruikelijk. Organen als de redactie van Open Geest, de webredactie en projectgroepen kunnen zelf activiteiten initiëren en standpunten innemen. Deze staan achteraf wel ter beoordeling van het bestuur of zij in de Anoiksis-lijn passen. De ALV heeft het laatste woord bij meningsverschillen over de beleidslijn.

Projecten kunnen worden uitgevoerd onder bestuurlijke aansturing, onder aansturing van een projectleider waarbij de onderlinge relatie contractueel is vastgelegd of in samenwerking met externe organisaties. In dat laatste geval is de samenwerking beschreven in een projectplan of een overeenkomst. Regionale vrijwilligers kunnen ook regionaal samenwerking zoeken. Voor rechtshandelingen namens Anoiksis moet het bestuur in principe tekenen.

Verenigingsstatuten, jaarverslagen en notulen van de bestuursvergaderingen zijn door de leden op te vragen via de algemene contactgegevens. Statuten en jaarverslagen kunnen aan een ieder beschikbaar worden gesteld.