Interne gedragscode Anoiksis

Vooraf
Anoiksis staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen Anoiksis wordt gehanteerd.

Artikel 1 Definities

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:
Ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal, of fysiek gedrag dat tot gevolg heeft dat de werkprestaties van een persoon worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename (werk)omgeving wordt gecreëerd.

Onder agressie wordt verstaan:
Voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met activiteiten door of namens Anoiksis.

Onder discriminatie wordt verstaan:
Iemand benadelen door het maken van onderscheid ten aanzien van individuen of groepen op grond van kenmerken die in die situatie geen aanvaardbaar motief vormen.

Levensbeschouwing wordt gedefinieerd als:
Een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven.

Artikel 2 Doel en algemeen uitgangspunt

a Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door Anoiksis als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.

b Anoiksis neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.

c De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van Anoiksis en van de houding van de bureaumedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden van Anoiksis.

Artikel 3 Status en reikwijdte

a De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.

b De gedragscode geldt voor bureaumedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden (vanaf hier: ‘medewerkers’) van Anoiksis.

c Anoiksis draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode.

Artikel 4 (Vrijwilligers)contract

Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een (vrijwilligers)contract mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap daarbij inbegrepen.

Artikel 5 Arbeidsomstandigheden en werkvloer

a De inrichting van Anoiksis voldoet aan de wettelijke eisen daaromtrent, in het bijzonder de Arbo-wetgeving, maar is in ieder geval zodanig dat het veilig is voor medewerkers en klanten.

b De omgang tussen medewerkers wordt bepaald door respect.

c Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan.

d Agressieve handelingen of uitingen zijn niet toegestaan.

Artikel 6 Omgang tussen bureaumedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden

a Medewerkers  laten zich bij contacten met andere medewerkers leiden door gedragsregels in deze gedragscode

b Medewerkers accepteren geen agressieve gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.

c Medewerkers accepteren geen seksuele gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen.

d Medewerkers accepteren geen discriminerend gedrag van ander medewerkers en werken niet mee aan of nemen geen initiatief tot discriminerend gedrag.

Artikel 7 Werking naar deelnemers, klanten, bezoekers en derden

a Deze gedragscode wordt door Anoiksis aan alle medewerkers bekendgemaakt.

b Van deelnemers, klanten, bezoekers en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen.

Artikel 8 Toezicht

Het bestuur van Anoiksis is belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode.

Artikel 9 Klachten

In geval van overtreding van de gedragscode kan een medewerker dit signaleren en daarvan melding maken bij een bestuurslid. Dit bestuurslid draagt in eerste instantie zorg voor de interne afhandeling. Indien hiertoe voor de medewerker aanleiding bestaat kan hij of zij een klacht indienen. De klacht wordt dan bij voorkeur schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie. Zie voor meer informatie het klachtenreglement van Anoiksis.

Vereniging Anoiksis
p/a UMC Utrecht
Huispostnummer A.01.126
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

e-mail: anoiksis@anoiksis.nl


Artikel 10 Evaluatie
Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per 2 jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.