Gedragscode vereniging Anoiksis

Anoiksis vindt het belangrijk dat haar lotgenoten zo veel mogelijk contact, en onderlinge steun ervaren. De medewerkers/vrijwilligers/patiëntenparticipanten zullen de leden van Anoiksis en andere lotgenoten vanuit hun eigen levenservaring en opgedane vaardigheden zoveel mogelijk ondersteunen bij een optimale kwaliteit van leven.

Om goed te kunnen functioneren als vrijwilliger/participant/ medewerker zijn een aantal eigenschappen van belang:

 • Kunnen omgaan met verwarring, verdriet en het lijden van een ander.
 • Bewust zijn van en kunnen omgaan met (zelf)stigma rondom psychose.
 • Luisterend en empathisch vermogen. Oprechte aandacht hebben voor het verhaal van lotgenoten en anderen die contact zoeken met Anoiksis zonder eigen gedachten of oplossingen voorop te stellen.
 • Geen moeite hebben persoonlijke informatie geheim te houden.
 • Tact en fijngevoeligheid in de omgang met ieder die contact zoekt met Anoiksis. Kunnen omgaan met verschillen. Indien nodig grenzen kunnen stellen.

Om misverstanden te voorkomen en om te laten zien dat Anoiksis bepaalde normen en waarden belangrijk vindt, volgt hieronder een beschrijving van wat uitdrukkelijk verboden en/of ongewenst is. Deze gedragscode geldt voor iedereen die met iemand anders contact heeft binnen of namens Anoiksis.

Als iemand zich niet houdt aan de regels uit deze gedragscode, dan kunnen maatregelen worden genomen. Dit kan in uitzonderlijke situaties zelfs leiden tot beëindiging van overeenkomst met de vrijwilliger/patiëntenparticipant/medewerker of beëindiging van het lidmaatschap.

 

Artikel 1. Doel

Wij willen graag dat zowel de leden, als de vrijwilligers, participanten en medewerkers zich veilig voelen en tevreden zijn.  We vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers, patiëntenparticipanten en medewerkers met plezier hun werk (kunnen) doen. De manier waarop iedereen met elkaar omgaat is hiervoor bepalend. Deze gedragscode is voor Anoiksis meer dan een papieren tijger. Daarom wordt deze gedragscode ook op onze site gezet zodat deze bekend is bij onze leden, vrijwilligers, patiëntenparticipanten, medewerkers en iedereen van buiten die in contact is met Anoiksis. Daarnaast zal aan alle vrijwilligers,  patiëntenparticipanten  en medewerkers een exemplaar van de gedragscode worden uitgereikt bij het tekenen van de vrijwilligers-/patiëntenparticipanten-/arbeidsovereenkomst.

Iedereen die binnen of namens Anoiksis met iemand anders contact heeft, dient zich aan deze gedragscode te houden. Meningsverschillen over de normen en waarden die in deze gedragscode vermeld staan, kunnen altijd besproken worden met het bestuur.

De doelen van deze gedragscode zijn:

 • Het goede imago van onze vereniging bewaken en behouden.
 • Het beschermen van de werknemer/vrijwilliger of patiëntenparticipant.
 • Het bestrijden en voorkomen van o.a. agressie,  seksuele intimidatie, en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht en genderidentiteit/genderexpressie, seksuele voorkeur, nationaliteit, burgerlijke staat en beperking of welke grond dan ook.

 

Artikel 2. Algemeen uitgangspunt

a Anoiksis tracht alle vormen van ongewenst gedrag (zoals genoemd in artikel 4) te voorkomen en te bestrijden, zowel in het dagelijks handelen als bij het ontwikkelen van beleid.

b De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van Anoiksis en van de houding van de bureaumedewerkers, vrijwilligers/patiëntenparticipanten en bestuursleden van Anoiksis.

c Omgangsvormen als respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen de basis van de gedragscode van Anoiksis.

 

Artikel 3 Status en reikwijdte

a De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.

b Deze gedragscode is bedoeld voor iedereen die binnen of namens Anoiksis met iemand anders in contact is. Voor alle partijen is deze gedragscode inzichtelijk en bindend.

c Anoiksis draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode.

 

Artikel 4. Begrippen

Discriminatie

Elke vorm van discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht en genderidentiteit/genderexpressie, seksuele voorkeur, nationaliteit, burgerlijke staat en beperking of welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Intimidatie

Schelden of met grote stemverheffing spreken, is verboden. Ook lichamelijke gedrag zoals zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen worden niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van andere bedreigingen. Verder worden handtastelijkheden als intimidatie gezien, evenals andere vormen van lastigvallen. Hierbij kan gedacht worden aan het hinderlijk vaak telefoneren, het bovenmatig sturen van sms’jes of e-mails, iemand fysiek stalken of op social-media.

Seksuele intimidatie

Elke verbale, fysieke of non-verbale uiting die seksueel getint is en zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn, maar door degene die hiermee geconfronteerd wordt als ongewenst wordt ervaren, is verboden.

Belangenverstrengeling
Elke handeling die vermenging van zakelijke- en privébelangen kan veroorzaken, dient vermeden te worden om belangenverstrengeling te voorkomen. Deze regel houdt in dat er zonder persoonlijk belang moet worden gehandeld.

Diefstal

 • In geval van diefstal van bedrijfseigendommen of eigendommen van leden, vrijwilligers, patiëntenparticipanten of andere medewerkers, dient er melding te worden gedaan bij bestuur.
 • Er wordt in het ernstigste geval aangifte gedaan.
 • Een medewerker, vrijwilliger of patiëntenparticipant kan op non-actief gezet worden, in eerste instantie voor de duur van drie weken.
 • Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal bepaald worden welke vervolgmaatregelen worden genomen.
 • Leden lenen elkaar geen geld uit tenzij er een vriendschapsband bestaat.
 • Onder diefstal wordt ook begrepen het lenen van geld en niet binnen de afgesproken tijd terugbetalen.

 

Artikel 4 overeenkomsten

Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een overeenkomst mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond.

 

Artikel 5 Arbeidsomstandigheden en werkvloer

De inrichting van Anoiksis voldoet aan de wettelijke eisen daaromtrent, in het bijzonder de Arbo-wetgeving, maar is in ieder geval zodanig dat het veilig is voor vrijwilligers, patiëntenparticipanten en medewerkers.

 

Artikel 6 Omgang tussen medewerkers, vrijwilligers, patiëntenparticipanten en bestuursleden (hier medewerkers genoemd)

a Medewerkers laten zich bij contacten met andere medewerkers leiden door gedragsregels in deze gedragscode

b Medewerkers accepteren geen agressieve gedragingen van andere medewerkers en gedragen zich niet agressief tegen andere medewerkers.

c Medewerkers accepteren geen seksuele gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf ook geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens andere medewerkers.

d Medewerkers accepteren geen discriminerend gedrag van ander medewerkers en discrimineren zelf ook niet.

e Wanneer een medewerker van Anoiksis bij of door een lid of een andere medewerker wordt geconfronteerd met seksueel getinte opmerkingen, discriminatie, racisme, agressie of een andere vorm van intimidatie heeft hij/zij het recht contact met deze persoon te weigeren. Dit heeft geen gevolgen voor werk- of vrijwilligers/patiëntenparticipanten overeenkomst met Anoiksis. Tevens dient dit te worden gemeld bij  het bestuur.

 

Artikel 7. Overige gedragsregels

Verder gelden voor vrijwilligers/patiëntenparticipanten/medewerkers die werkzaam zijn voor Anoiksis en leden die deelnemen aan een bijeenkomst de volgende gedragsregels:

 • Het is verboden te roken op plekken die rookvrij zijn.
 • Het is verboden drugs/alcohol mee te nemen of te gebruiken. Voor gebruik van alcohol geldt een uitzondering voor bijeenkomsten in een horecaonderneming.
 • Het is verboden een slag-, steek- of vuurwapen of alles wat als zodanig kan dienen mee te nemen.

 

Artikel 8. Werking naar deelnemers, klanten, bezoekers en derden

a Deze gedragscode wordt door Anoiksis aan alle medewerkers bekendgemaakt.

b Van leden,  bezoekers en derden wordt verwacht dat zij handelen naar deze gedragscode. Indien nodig of gewenst kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen.

 

Artikel 9. Klachtenbehandeling

Als leden of hun persoonlijke vertegenwoordiger klachten hebben, dan kunnen zij deze met het aanspreekpunt van de vrijwilliger/patiëntenparticipant of medewerker bespreken of met het bestuur. Deze zal er naar streven de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Als hiermee de klacht niet naar tevredenheid behandeld is,  is het mogelijk de klacht te bespreken met de klachtencommissie. De klachtencommissie biedt d.m.v. hoor- en wederhoor ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen en kan daarin bemiddelen Dit kan uiteraard ook als de klacht het bestuur betreft.

Als vrijwilligers/patiëntenparticipanten/medewerkers klachten hebben over iemand binnen de vereniging, dan kunnen zij deze bespreken met de persoon op wie de klacht betrekking heeft (reguliere feedback geven). Als dit niet kan, of de klacht is niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de klacht worden voorgelegd aan het bestuur.

Wordt hier op niet naar tevredenheid gehandeld kan men naar de klachtencommissie. Dit kan uiteraard ook als de klacht het bestuur betreft.

Klachten worden bij voorkeur schriftelijk voorgelegd aan de klachtencommissie

Vereniging Anoiksis
p/a UMC Utrecht
Huispostnummer A.01.126
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
e-mail: anoiksis@anoiksis.nl

 

Artikel 10. Procedures

Vanzelfsprekend worden klachten volgens de daarvoor geldende procedures behandeld. Ook deze procedures zijn gebaseerd op bepaalde normen en waarden. Zodra een procedure wordt gestart, zullen alle betrokkenen op de hoogte worden gehouden van de gang van zaken.
Anoiksis vindt het belangrijk transparant te zijn met inachtneming van het privacyreglement. De klager en degene op wie de klacht betrekking heeft, zullen worden uitgenodigd voor een of meer gesprekken. Van deze gesprekken zal altijd een schriftelijk verslag worden gemaakt. Dergelijk overleg kan bijvoorbeeld leiden tot afspraken over gedragsregels en hoe de toepassing ervan wordt getoetst. Eventuele maatregelen zullen ook altijd in verhouding (proportioneel) moeten zijn met de ernst van de situatie. Een officiële waarschuwing en ontslag of beëindiging vrijwilligers-/patiëntenparticipantenovereenkomst zijn maatregelen die kunnen worden genomen als de uitkomst van het klachtenonderzoek daartoe aanleiding geeft.

Met leden en hun relaties kunnen bepaalde gedragsregels worden afgesproken. Anoiksis behoudt zich het recht voor onder bepaalde omstandigheden het lidmaatschap van een lid te beëindigen. Een niet correcte bejegening van de vrijwilliger(s)/patiëntenparticipant(en)/medewerker(s) of bestuur kan daarvoor een reden zijn. Het besluit om maatregelen te treffen wordt uitsluitend en alleen genomen door het bestuur van Anoiksis. Als het bestuur zelf de betrokken partij is, schrijven de statuten voor hoe gehandeld kan worden. Het bestuur zal echter niet eerder beslissen dan dat deze met betrokkenen of een vertegenwoordiging daarvan uitvoerig heeft gesproken. Van fysiek geweld, ernstige bedreigingen, vernielingen en/of agressie wordt altijd bij de politie aangifte gedaan.

 

Artikel 11. Toezicht

Het bestuur van Anoiksis is belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode.

Artikel 12. Evaluatie
Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per 2 jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Tot slot

 

Dit document gaat over gedrag, over normen en waarden en over maatregelen die genomen kunnen worden. Gelukkig is er bijna nooit sprake van ontoelaatbaar gedrag. Het gaat om uitzonderlijke situaties. Toch vindt Anoiksis het belangrijk hierover duidelijk te zijn met het oog op de veiligheid van haar leden en vrijwilligers/patiëntenparticipanten en medewerkers en bestuursleden. Als we respectvol met elkaar omgaan, is er heel veel mogelijk.

 

Anoiksis