Het Anoiksis Collectief staat voor een samenleving waarin mensen met een psychose volledig mee kunnen doen. Waarin mensen die een psychose hebben gehad zich niet hoeven te schamen. En waarin er begrip is voor (tijdelijke) kwetsbaarheid en waarin ieder op een eigen manier een waardevolle bijdrage kan leveren.

Wil je je steun uitspreken of heb je ideeën voor onze beweging? Vul dan dit formulier in!

 

ONDERWIJS

In het basis- en in het voortgezet onderwijs moet aandacht geschonken worden aan dat mensen soms psychisch ontregelen, en dat dat niet gek, eng of gevaarlijk is of iets waar je je voor moet schamen, maar iets wat je zelf kan betreffen, of iemand uit je omgeving.

In het beroepsonderwijs en op universiteiten moet aandacht geschonken worden aan waar je als professional rekening mee moet houden wanneer je werkt met mensen die psychisch kwetsbaar zijn.

Help mensen psychose eerder te herkennen zodat ze weten wat ze kunnen doen wanneer het hen of iemand in de omgeving overkomt.

Een psychische kwetsbaarheid alleen mag geen reden tot uitsluiting van een opleiding zijn. Opleidingen moeten energie steken in het oplossen van obstakels voor studenten met een psychische kwetsbaarheid, vergelijkbaar met het wegnemen van fysieke obstakels voor mensen met een fysieke uitdaging.

 

WERK

Werk is belangrijk voor eigenwaarde en voor meetellen in de samenleving

Het UWV moet bij keuring of iemand arbeidsongeschikt is ernstig rekening houden met wat de persoon zelf zegt te kunnen en te willen. Als iemand zegt arbeidsvermogen te hebben, moet meegewerkt worden aan de realisatie daarvan. Dit vergt soms aanpassingen maar, vergelijk het met het verlagen van een drempel voor mensen met een lichamelijke beperking. In dit geval moet een figuurlijke drempel worden verlaagd.

Wanneer mensen zeggen niet te kunnen werken moet dit serieus genomen worden. We willen een lans breken voor mantelzorg en vrijwilligerswerk. Dit zijn evengoed waardevolle bijdragen aan de samenleving.

 

GEZONDHEIDSZORG

Niemand mag enkel op grond van een psychische kwetsbaarheid medische zorg onthouden worden. Mensen kunnen wegens een psychische aandoening somatische klachten krijgen, en mensen kunnen als reactie of als gevolg van somatische problemen psychisch ontregelen. Een onderscheid tussen somatisch en psychiatrisch is niet zinvol en draagt bij aan stigmatisering.

Wij pleiten bij behandeling voor shared decisionmaking. Ook zeggenschap in soort en dosering medicatie hoort daar bij. In behandeling moet ruimte zijn voor zin- en betekenisgeving en het persoonlijke verhaal van de patiënt/cliënt.

JURIDISCH

Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen soms door hun aandoening aangezet dan wel gedwongen worden om dingen te doen die ze anders nooit zouden kunnen en willen doen. Op dat moment zijn ze ontoerekeningsvatbaar, en daar dient het OM rekening mee te houden. Ook als op het moment dat de zaak onderzocht wordt, de desbetreffende persoon al is hersteld en weer functioneert.

Wanneer een delict niet door de aandoening veroorzaakt wordt, willen wij normaal berecht worden, als ieder ander. Ook verantwoordelijkheid nemen voor wat je fout doet hoort bij emancipatie.

 

MEDIA

Wij pleiten voor neutrale berichtgeving in de media. Bijna alle mensen met psychose zijn ongevaarlijk, leiden een rustig, soms wat teruggetrokken leven. Maar hier hoor je niet over in de media. Wat logisch is want dat heeft geen nieuwswaarde. Maar waar het wel mis gaat wordt onevenredig veel aandacht geschonken aan psychose als mogelijke oorzaak. Wij zouden graag zien dat juist de mensen die op  een positieve manier hun leven leiden met psychose meer aandacht krijgen. Negatieve framing in de media verergert stigmatisering, waardoor mensen minder snel zullen accepteren dat ze een psychotische kwetsbaarheid hebben en daardoor ook minder snel hulp zoeken. Wanneer zoals prinses Maxima zei het gewoon zou worden dat je voor psychische problemen hulp krijgt, in plaats van veroordeling zou dat voor de hele samenleving winst opleveren.

Wij willen media uitingen zien waarin psychosegevoeligheid positief en realistisch wordt afgebeeld.  Iemand die wel psychoses meemaakt, maar daarnaast een leuk en interessant leven leidt en belangrijke relaties heeft met de mensen om hem heen.

WONEN

Voor iedereen geldt dat het hebben van een dak boven je hoofd belangrijk is, maar wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Wonen is ook je thuis voelen. Sommige mensen hebben hier meer hulp bij nodig. Voor degenen die het niet zelf afkunnen, pleiten wij voor genoeg beschermde woonvoorzieningen in de wijk. En laten we deze woonvoorzieningen niet plaatsen in kwetsbare wijken, maar juist op relatief rustige plekken.  Geef mensen de rust van de zekerheid van een woning, zonder verplichte uitstroom.

 

SAMENLEVING

Mensen met psychose moeten welkom zijn in de buurt, op sportclubs, muziekverenigingen en in andere sociale verbanden. Soms vraagt dit aanpassingen, maar deze moeten we met elkaar maken. Wees mild in je oordeel, ook als mensen soms rare dingen doen.

Kennis van psychische kwetsbaarheden is onontbeerlijk, en helpt bij het omgaan met soms optredend verward gedrag. Voor elke groep moet gelden dat uitsluiting, discriminatie en stigmatisering onacceptabel is!